Oblast delovanja


Resurs centar ima tri osnovne oblasti delovanja u okviru kojih sprovodi međunarodne, nacionalne i lokalne projekte:

LOKALNE ZAJEDNICE – Pomažemo ugroženim i diskriminisanim grupama da ostvare svoja prava
Rad sa marginalizovanim društvenim grupama u ruralnim sredinama predstavlja stub delovanja Resurs centra. U partnerstvu sa lokalnim samoupravama, javnim institucijama i drugim organizacijama civilnog društva radimo na unapređenju rodne ravnopravnosti i žaštiti žena i dece žrtava nasilja, pružamo podršku omladinskom aktivizmu i promociji postignuća mladih i afirmišemo tradiciju, kulturu i nasleđe etničkih zajednica u regionu Homolja i Donjeg Podunavlja.

Projekti u toku
Završeni projekti

PRIRODNI RESURSI – Zalažemo se za racionalno, ekonomično i održivo korišćenje šuma, voda, i rudnog bogatstva
Region u kojem delujemo bogat je brojim prirodnim resursima koji se decenijama neracionalno i neodrživo eksploatišu. Dunav na severu i Homoljske planine na jugu regiona, rudna bogatstva i šumski potencijal zahtevaju poseban i održiv način upravljanja. Resurs centar deluje u regionu na čijem delu teritorije se nalazi Nacionalni park Đerdap, sa svojom jedinstvenom florom i faunom. Zaštita životne sredine, zaštita voda i upotreba obnovljivih izvora energije, naročito iz drvne biomase glavne su smernice delovanja Resurs centra Majdanpek.

Projekti u toku
Završeni projekti

VLADAVINA PRAVA – Promovišemo principe dobrog upravljanja, transparentnosti i odgovornosti javnog sektora
Kvalitet i standard života lokalnih zajednica, poštovanje ljudskih i manjinskih prava kao i zaštita životne sredine i održiva upotreba prirodnih resursa nemoguća je bez partnerskog odnosa i konstruktivnog dijaloga civilnog i javnog sektora. Resurs centar Majdanpek je lider u pokretanju inicijativa javnog zagovaranja za promenu i unapređenje lokalne legislative, donošenje lokalnih strategija i akcionih planova za unapređenje položaja socijalno i ekonomski ugroženih društvenih grupa, primenu principa transparentnosti i odgovornosti u radu lokalnih samopurava i učešća građana, naročito žena, u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.

Projekti u toku
Završeni projekti